Badania i rozwój

Projekt „besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”- system do autonomizacji użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. besmart.energy - platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opis projektu

Celem Projektu jest budowa systemu besmart.energy będącego zestawem innowacyjnych środków technicznych, którego wykorzystanie pozwoli na autonomizację użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej. Zastosowanie besmart.energy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku energetycznym. W ramach Projektu zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie dla klastrów energetycznych umożliwiające zarządzanie: efektywnym wykorzystaniem własnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej (popytem), prognozowaniem zużycia i produkcji energii elektrycznej dla potrzeb optymalizacji zakupów energii, rozproszonymi magazynami energii oraz pracą sieci energetycznej. Podczas Projektu zostaną zrealizowane prace badawczo rozwojowe dotyczące urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. Big Data, modelowania zjawisk pogodowych wpływających na produkcję energii przez OZE. W oprogramowaniu zostaną zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane do wsparcia procesów analizy i wnioskowania z danych.

Kalendarium projektu
2017-01-07 rozpoczęcie projektu
2017-09-01 rozpoczęcie projektowania dedykowanego licznika
2017-12-31 opracowanie sufs do przechowywania danych
2018-01-01 rozpoczęcie rozwijania platformy
2018-12-31 opracowanie algorytmów i modeli
Projekt UPGRID

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. "Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid". Projekt UPGRID jest realizowany w ramach Programu Badawczo-Rozwojowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, w ramach grantu nr 646.531.Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie ttp://upgrid.eu/h

Cel projektu

Celem projektu jest zweryfikowanie wybranych technologii w zakresie poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci SN i nN, wraz z rozwiązaniami wspomagającymi przyłączanie generacji rozproszonej, na wybranym obszarze demonstracyjnym sieci miejskiej w Gdyni. Przeanalizowane zostaną rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie siecią SN i nN w oparciu o zintegrowane dane pozyskiwane z systemów informatycznych ENERGA-OPERATOR SA, a w szczególności systemu DMS, który w ramach projektu zostanie wytworzony przez Atende Software sp z o.o. na bazie istniejącego rozwiązania AMI.

Kalendarium projektu
2015-01-01 rozpoczęcie projektu
2015-06-06 analiza wymagań dla infrastruktury i systemu informatycznego
2016-03-31 zakończenie fazy projektowania systemu
2017-09-30 implementacja, testy i optymalizacja systemu
2017-12-31 wnioski końcowe

Projekt DEMONSTRATOR+

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Środowisko programistyczne do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid ” w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” dofinansowany z funduszy Innowacyjna Gospodarka. Przyznanie dofinansowania oraz nadzór nad projektem sprawuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opis projektu

Głównym celem innowacyjnego projektu jest stworzenie inteligentnego licznika energii elektrycznej na bazie uniwersalnej platformy mikroprocesorowej. Elementem wyróżniającym projekt jest warstwa komunikacyjna w liczniku, która zostanie zrealizowana na drodze czysto programowej, co pozwoli na zmianę protokołów komunikacyjnych bez modyfikacji sprzętowej. Celem projektu jest stworzenie prototypu i sprzedaż licencji umożliwiających produkcję urządzenia. Potwierdzeniem przyjętych założeń projektowych oraz prawidłowości konstrukcji będzie uzyskanie certyfikatu CE wydanego przez laboratorium notyfikowane na zgodność z dyrektywą 2004/22/EU (tzw. „dyrektywa licznikowa”)

Kalendarium projektu
2013-07-01 rozpoczęcie projektu
2013-12-31 opracowanie modelu software’owego i sprzętowego
2014-01-01 rozpoczęcie fazy projektu oprogramowania
2014-08-19 rozpoczęcie fazy sprzętowej projektu
2015-01-01 rozpoczęcie fazy finalizacji produktu
Konsorcjum PKP Energetyka S.A. oraz Atende Software Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0253/17-00
Wartość Projektu: 7 642 140,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 4 352 241,94 PLN

Projekt Inteligentny system wsparcia i optymalizacji w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju numer 6/1.2/2017 Program sektorowy PBSE.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja prototypu systemu informatycznego wspierającego podejmowanie decyzji utrzymaniowych. Integralną część systemu stanowić będą algorytmy sztucznej inteligencji oraz machine learning, co pozwoli na uzyskanie innowacji procesowej polegającej na optymalizacji częstotliwości przeprowadzanych remontów i inspekcji elementów infrastruktury w oparciu o rekomendacje systemu. System, na podstawie monitorowanych parametrów infrastruktury i danych zewnętrznych, będzie w stanie oszacować stan każdego z urządzeń i wydawać rekomendacje odnośnie działań utrzymaniowych. Dzięki monitorowaniu bieżącego stanu urządzeń decyzje utrzymaniowe będą podejmowane na podstawie realnego stanu infrastruktury. Wdrożenie systemu umożliwi wykrywanie prawdopodobnych awarii, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie prewencyjnego przeglądu zanim nastąpi awaria urządzenia. Zmniejszenie ilości awarii wpłynie pozytywnie na jakość usług świadczonych przez PKP Energetyka S.A. na rzecz podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo zmniejszy się materiałochłonność, a co za tym idzie, koszty procesów utrzymaniowych.

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.